}

تصويب نامه در خصوص مصوبات هشتادمين جلسه شوراي عالي اشتغال مورخ 1400/01/02

مصوب 1400/03/22 شوراي عالي اشتغال