}

تصويب نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد (45) روزه براي دارندگان گذرنامه عادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري عراق

مصوب 1400/03/19 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور 1343/05/04