}

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و يكمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا مورخ 8 /03 /1400 در خصوص حمايت هاي مالياتي از كسب و كارها و مشاغل به شدت آسيب ديده از كرونا در سال 1400

مصوب 1400/03/19 سازمان امور مالياتي


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ