}

تصويب نامه در خصوص ايجاد بخش بهمئي از استان كهگيلويه و بوير احمد

مصوب 1399/12/27 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 1362/04/15