}

اصلاح تصويب‌نامه شماره 61129/ت55056هـ مورخ 1397/05/10

مصوب 1397/11/28 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12