تصويبنامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان اشخاص به سازمان امور مالياتي كشور

مصوب 1400/03/23 هيات وزيران


شماره صفحه