تصويبنامه در خصوص مجاز بودن واردات قطعي تعداد (268) دستگاه ماشين آلات و تجهيزات راه سازي فرسوده و مستعمل جهت احداث و بهره برداري آزادراه تهران – شمال توسط پيمانكار چيني بدون رعايت سال ساخت و ضوابط فني واردات خودرو موضوع تصويب نامه شماره 18758 /ت28817هـ مورخ 10 /4 /1382

مصوب 1400/03/23 هيات وزيران


شماره صفحه