مجاز بودن وزارت دادگستري درمورد پيش امضا و امضاي موقت پروتكل الحاقي به موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان

مصوب 1400/03/19 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه