تصويب نامه در خصوص ملحق شدن روستاي محمودآباد دهستان كمال آباد بخش مركزي شهرستان البرز به شهر كرج

مصوب 1399/12/27 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه