بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران

مصوب 1399/11/15 سازمان امور مالياتي


نوع سند:

شماره صفحه