رأي شماره 2671 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعيين سقف سن 25 سال براي استخدام فرزندان شهداء، جانبازان و ايثارگران در شرايط اختصاصي آگهي استخدام دانشگاه علوم انتظامي امين ناجا

مصوب 1398/09/12


شماره صفحه