حذف بند (1) تصويب نامه شماره 62ت /56408 هـ مورخ 5 /1 /1398 در خصوص معرفي مشمولين واجد بهره مندي از امهال تسهيلات استان هايي كه در سال زراعي 1397 – 1396 تحت تأثير حوادث غيرمترقبه قرار گرفته اند

مصوب 1398/03/08 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه