بخشنامه گمرك در خصوص اصلاح مواد 82 و 87 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي موضوع تصويب نامه شماره 262758/ت47775 مورخ 29 اسفند 1391

مصوب 1400/03/22 گمرك ايران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:گمرك ايران تاريخ تصويب:1400/03/22
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:1400/371686 تاریخ ابلاغ:1400/03/22
مرجع ابلاغ:مدير كل دفتر حقوقي تاريخ اجرا:1400/03/22
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


كليه گمركات اجرايي

گیرندگان رونوشت