آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

مصوب 1400/03/19 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1400/03/19
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:31024/ت58836هـ تاریخ ابلاغ:1400/03/23
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1400/00/00
شماره روزنامه رسمي:دارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت نيرو
وزارت جهاد كشاورزي

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبير خانه تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
سازمان بازرسي كل كشور