تصويب نامه در خصوص عضويت آقايان مهدي حجت و رسول جعفريان در شوراي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1400/03/19 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1400/03/19
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:30564/ت58855هـ تاریخ ابلاغ:1400/03/22
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1400/04/07
شماره روزنامه رسمي:22206 تاریخ روزنامه رسمي:1400/03/25
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان برنامه و بودجه
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت دادگستري
روزنامه رسمي