بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و يكمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا مورخ 8 /03 /1400 در خصوص حمايت هاي مالياتي از كسب و كارها و مشاغل به شدت آسيب ديده از كرونا در سال 1400

مصوب 1400/03/19 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1400/03/19
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/1400/19 تاریخ ابلاغ:1400/03/19
مرجع ابلاغ:رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاريخ اجرا:1400/04/04
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات كل امور مالياتي

گیرندگان رونوشت


امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري
معاونين سازمان امور مالياتي كشور
مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي
شوراي عالي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
دفاتر و واحدهاي ستادي سازمان (سازمان امور مالياتي كشور)
جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع
دفتر حقوقي و قرادادهاي مالياتي
دفتر روابط عمومي و فرهنگسازي مالياتي براي اطلاع
دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي
دفتر مركزي حراست براي اطلاع