شناسنامه خالي

مصوب 1400/01/01 شوراي اجرايي فناوري اطلاعات


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:شوراي اجرايي فناوري اطلاعات تاريخ تصويب:1400/01/01
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ: تاریخ ابلاغ:
مرجع ابلاغ:گمرك ايران تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گمرك جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت


امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري