بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران

مصوب 1399/11/15 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1399/11/15
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:210/99/86 تاریخ ابلاغ:1399/11/15
مرجع ابلاغ:رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاريخ اجرا:1396/02/06
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات كل امور مالياتي

گیرندگان رونوشت


جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
معاونين سازمان امور مالياتي كشور
شوراي عالي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
دفاتر و واحدهاي ستادي سازمان (سازمان امور مالياتي كشور)
معاون برنامه ريزي و فناوري اطلاعات سازمان امور مالياتي
معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي
مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي
دفتر مركزي حراست براي اطلاع
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري