رأي شماره 2671 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعيين سقف سن 25 سال براي استخدام فرزندان شهداء، جانبازان و ايثارگران در شرايط اختصاصي آگهي استخدام دانشگاه علوم انتظامي امين ناجا

مصوب 1398/09/12


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب: تاريخ تصويب:1398/09/12
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ: تاریخ ابلاغ:
مرجع ابلاغ: تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت