حذف بند (1) تصويب نامه شماره 62ت /56408 هـ مورخ 5 /1 /1398 در خصوص معرفي مشمولين واجد بهره مندي از امهال تسهيلات استان هايي كه در سال زراعي 1397 – 1396 تحت تأثير حوادث غيرمترقبه قرار گرفته اند

مصوب 1398/03/08 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1398/03/08
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:28163/ت56620هـ تاریخ ابلاغ:1398/03/09
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1398/03/09
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت جهاد كشاورزي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت كشور

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
وزارت دادگستري
روزنامه رسمي
استانداريهاي سراسر كشور