اصلاحيه مصوبه مورخه 25 /8 /1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي

مصوب 1387/08/25 كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي


مشخصات کلی


نوع قانون:مصوبات "مجلس-مجمع تشخیص مصلحت نظام" طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تاريخ تصويب:1387/08/25
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:38585 تاریخ ابلاغ:1388/03/03
مرجع ابلاغ:رئيس جمهور تاريخ اجرا:1387/10/19
شماره روزنامه رسمي:18709 تاریخ روزنامه رسمي:1388/03/06
آخرین وضعیت:اساسنامه قانوني همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

گیرندگان رونوشت


روزنامه رسمي
اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
ديوان محاسبات
اداره كل تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور
كليه وزارتخانه ها,سازمان ها,موسسات دولتي,نهاد هاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر كشور
مجمع تشخيص مصلحت نظام
دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي
معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
اداره كل پيگيري طرح ها و لوايح