عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 144385

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص دستورالعمل بخشودگي جرايم قابل بخشش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده 1399/08/05 سازمان امور مالياتي
2 بخشنامه در خصوص دستورالعمل ساماندهي رسيدگي به پرونده هاي بازار سرمايه ايران 1399/08/01 رئيس قوه قضائيه
3 تصويب نامه درخصوص (امور توافق هاي بين المللي) نسبت به مذاكره، پيش امضاء و امضاي موقت موافقت نامه بين دولت ايران و مجمع مجالس آسيايي 1399/07/30 هيات وزيران
4 بخشنامه قوه قضائيه درخصوص ارسال دستورالعمل نحوه مقابله با ترك وظايف قانوني مديران و كارمندان و پيشگيري از آن 1399/07/30 رئيس قوه قضائيه
5 نظر رئيس مجلس درخصوص آئين نامه اجرايي بند «و» و جزء«4-2» بند «و» تبصره(5) ماده واحده قانوني بودجه سال 1399 1399/07/28 رییس مجلس
6 تصويب نامه در خصوص اصلاح آيين نامه داخلي شوراي عالي استانها 1399/07/27 هيات وزيران
7 تصويب نامه درخصوص ايجاد دهستان گرم تمام ده از تركيب روستاها، مزرعه ها و مكان هاي واقع در محدوده جغرافيايي در بخش مركزي شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبي 1399/07/27 هيات وزيران
8 تصويب نامه درخصوص آيين نامه اجرايي ماده 63 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 1399/07/27 هيات وزيران
9 تصويب نامه درخصوص مكلف بودن سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به منظور جبران افزايش هزينه هاي آسياباني 1399/07/27 هيات وزيران
10 تصويب نامه درخصوص دريافت ثبت و شناسه يكتا براي مجوزهاي صادر شده توسط مراجع صدور مجوز به منظور يكپارچگي و انسجام نظام صدور مجوز در كشور 1399/07/27 هيات وزيران
11 تصويب نامه درخصوص تعيين محمدصادق معتمديان به سمت استاندار خراسان رضوي 1399/07/27 هيات وزيران
12 تصويب نامه درخصوص سرمايه گذاري در طرح هاي ريسندگي و بافندگي در استان خراسان جنوبي 1399/07/27 هيات وزيران
13 تصويب نامه در خصوص واگذاري باقي مانده سهام دولت در سه بانك ملت، تجارت و صادرات ايران در قالب صندوق سرمايه گذاري قابل معامله (ETF) 1399/07/23 هيات وزيران
14 تصويب نامه شوراي اقتصاد درخصوص انرخ هاي مندرج در بند 1 تصويبنامه شماره 62424/ت 57968 هـ مورخ 4 شهريور 1399 1399/07/23 شوراي اقتصاد
15 تصويب نامه درخصوص مجازبودن وزارت امور اقتصادي و دارايي درمورد صدور اصلاحيه ضمانتنامه مربوط به تمديد مهلت قرارداد خط اعتباري با صندوق توسعه صادرات هند 1399/07/23 معاون اول رئيس جمهور
16 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ تصويب نامه 74264/ت58036 هـ مورخ 1 مهر 1399 هيات وزيران 1399/07/21 سازمان امور مالياتي
17 تصويب نامه درخصوص ابلاغ شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور درمورد بررسي گزارش عملكرد پليس راهور ناجا در حوزه تصادفات سال 1398 1399/07/21 شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
18 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص دادنامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 1 آيين نامه اجرايي احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 بهمن 1380 1399/07/21 سازمان امور مالياتي
19 تصويب نامه بيمه مركزي ايران درخصوص ارسال مصوبه شوراي عالي بيمه درمورد آيين نامه سرمايه گذاري موسسات بيمه 1399/07/21 شوراي عالي بيمه
20 تصويب نامه قوه قضاييه درخصوص ارسال سند امنيت قضايي 1399/07/21 رئيس قوه قضائيه
21 تصويب نامه سازمان خصوصي سازي درخصوص ارسال مصوبات سيصد و شصت و هفتمين ، سيصد و پنجاه و سومين و سيصد و چهل و ششم جلسات هيات واگذاري 1399/07/20 سازمان خصوصي سازي
22 تصويب نامه هيئت وزيران درخصوص آيين نامه اجرايي جزء (4) بند (الف) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني 1399/07/20 واحد تدوين دفتر هيأت دولت
23 مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص درخواست دريافت سيصد ميليارد ريال وام از بانك شهر جهت تأمين منابع مالي مورد نياز در احداث خطوط قطار شهري 1399/07/20 شوراي اسلامي شهر اصفهان
24 مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص لزوم تأمين منابع لازم براي احداث و تكميل پروژه قطار شهري و اعطاي تسهيلات به پيمانكاران طرح 1399/07/20 شوراي اسلامي شهر اصفهان
25 تصويب نامه درخصوص تعرفه هاي مربوط به خدمات سازمان امور دانشجويان 1399/07/20 هيات وزيران
صفحه از 5776 یافته ها در هر صفحه