عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :جستجو
تعداد یافته ها : 122366

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 تصويب نامه در خصوص اصلاح تصويب نامه شماره 12147/ت 52488 هـ مورخ 5 ارديبهشت ماه 95 خودرو جانبازان 1398/04/29 هيات وزيران
2 دستورالعمل سازمان امور مالياتي كشور با موضوع اصلاح بند (2-6) دستورالعمل شماره 501 /95 /200 مورخ 22 /01 /1395 درخصوص نحوه استخراج اطلاعات فاقد بار مالياتي 1398/04/18 سازمان امور مالياتي
3 بخشنامه در خصوص نحوه استخراج اطلاعات فاقد بار مالياتي 1398/04/18 سازمان امور مالياتي
4 تصويب نامه در خصوص مجازبودن سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي در مورد شرايط لغو بر پروانه ارايه خدمات ارتباطي ثابت 1398/04/16 هيات وزيران
5 تصويب نامه در خصوص صدور پروانه دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي و دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي با دريافت حق امتياز 1398/04/16 هيات وزيران
6 تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور 1398/04/16 هيات وزيران
7 بخشنامه اجراي سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي با هدف تسهيل رقابت و منع انحصار و جلوگيري از اخلال در رقابت 1398/04/15 رئيس قوه قضائيه
8 تصويب نامه در خصوص واريز وجوه مورد نظر از محل موجودي حساب ذخيره ارزي با نرخ تسعير نيمايي توسط بانك مركزي پس از اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور 1398/04/12 هيات وزيران
9 تصويب نامه در خصوص اختصاص بيست هزار ميليارد ريال از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي را براي اجراي بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 1398/04/12 هيات وزيران
10 بخشنامه احكام مالياتي آيين نامه اجرايي تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 كل كشور 1398/04/10 سازمان امور مالياتي
11 تصويب نامه در خصوص لغو تصويب نامه شماره 133418/ت 54988 هـ در خصوص تعيين سازمان مسئول، موضوع فعاليت و محدوده منطقه ويژه اقتصادي بروجرد 1398/04/09 هيات وزيران
12 آيين نامه اجرايي تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور 1398/04/09 هيات وزيران
13 تكليف وزارت كشور براي صدور مجوز اقامت پنج ساله براي آن دسته از اتباع خارجي كه حداقل 250 هزار دلار در ايران سرمايه گذاري كنند 1398/04/09 هيات وزيران
14 اصلاح تصويب نامه شماره 164867/ت56242هـ مورخ 1398/4/11 با موضوع «الحاق تبصره (8) به ماده (5) آيين نامه اجرايي بند (و) و جزء هاي (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 كل كشور» 1398/04/09 هيات وزيران
15 آيين نامه اجرايي بند (و) و جزء هاي (3-2) و (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور 1398/04/09 هيات وزيران
16 تصويب نامه در خصوص اصلاح بند 4 تصويب نامه شماره 174195/ت 55196 هـ مورخ 25 اسفند 1397 1398/04/09 هيات وزيران
17 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور با موضوع ترتيبات صدور گواهي موضوع ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم 1398/04/05 سازمان امور مالياتي
18 تصويب نامه در خصوص تامين اعتبار به منظور مقابله كامل با آفت ملخ صحرايي در استان هاي جنوبي كشور 1398/04/05 هيات وزيران
19 مجاز بودن بانك تجارت در خصوص صدور ضمانت نامه هاي مربوط به خط لوله گوره به جاسك در قبال قرارداد به ضمانت مديران شركت لوله سازي ماهشهر 1398/04/05 هيات وزيران
20 بخشنامه در خصوص ايجاد زيرساخت هاي لازم جهت تبادل الكترونيكي كليه مكاتبات بين مراجع قضايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 1398/04/03 رئيس قوه قضائيه
21 بخشنامه در خصوص ارسال احكام مالياتي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني 1398/04/03 سازمان امور مالياتي
22 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص اعلام حد نصاب معاملات كوچك سال 1398 1398/04/03 سازمان امور مالياتي
23 تغيير دوره تأمين مالي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت سيمان بيارجمند 1398/04/03 هيات امناي حساب ذخيره ارزي
24 تصويب نامه در خصوص تخصيص اعتبار براي بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل سال 98 در سطح ملي و استان هاي حادثه ديده كشور 1398/04/02 هيات وزيران
25 قانون حمايت از مرمت و احياي بافتهاي تاريخي - فرهنگي 1398/04/02 مجلس شوراي اسلامي
صفحه از 4895 یافته ها در هر صفحه